Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Công ty của chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp mà không sử dụng các phương tiện sai trái hoặc bất hợp pháp khác.

2. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng sau. Khi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích không được nêu dưới đây, chúng tôi sẽ thực hiện việc đó sau khi có được sự đồng ý trước của cá nhân.

  • (1) Thông tin liên hệ để được giải đáp thắc mắc
  • (2) Thông tin khi dọn vào
  • (3) Cung cấp các dịch vụ khác nhau

3. Về việc quản lý an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cũng như để quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn.

4. Về việc ủy ​​thác thông tin cá nhân

Khi giao toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, công ty chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nghiêm ngặt đối với bên thứ ba và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân được giao phó xử lý. Chúng tôi sẽ cung cấp sự giám sát cần thiết và phù hợp của bên thứ ba để đảm bảo quản lý phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi có thể thuê ngoài việc xử lý thông tin cá nhân khi thực hiện công việc tư vấn, ứng dụng Dấu bảo mật và ứng dụng ISMS cùng với bên thứ ba.

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người đó, trừ khi được quy định bởi luật pháp và quy định như Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Về việc tiết lộ, đính chính thông tin cá nhân

Nếu một người yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiết lộ thông tin đó. Vào thời điểm đó, nếu chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn, chúng tôi sẽ không phản hồi việc tiết lộ. Nếu có sai sót trong nội dung thông tin cá nhân và người đó yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa, chúng tôi sẽ điều tra và phản hồi kịp thời các yêu cầu này. Nếu chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn, chúng tôi sẽ không đáp ứng những yêu cầu này. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi dưới đây.

Công ty TNHH XROSS HOUSE
Email: info@shareport.jp
TEL: 03-6277-0943
《Giờ làm việc》10:00-19:00

7. Tổ chức/Hệ thống

Công ty chúng tôi chỉ định giám đốc đại diện làm người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và thực hiện việc quản lý thông tin cá nhân phù hợp và liên tục cải tiến.

8. Những thay đổi đối với chính sách này

Nội dung của chính sách này có thể thay đổi. Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng trên trang web này, trừ khi Công ty có quy định khác.

Ngày ban hành

Ngày ban hành: ngày 1 tháng 12 năm 2008
Ngày sửa đổi lần cuối: ngày 1 tháng 8 năm 2011

Tìm phòng Search